Regulamin Warsztatów Rękodzieła z Oplotki

oraz

Regulamin Pracowni Rękodzieła OPLOTKI POP-UP

Data aktualizacji 28.02.2024.

Sprzedaż warsztatów za pośrednictwem sklepu internetowego https://oplotki.pl/sklep realizuje Stowarzyszenie OPLOTKI

NIP: 7822828533, REGON: 380857720, KRS: 0000741951, ul. Średnia 12/6, 61-011 Poznań

KONTO: 45 1140 2004 0000 3702 7797 1722

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail agnieszka@oplotki.pl oraz pomoc@oplotki.pl

§ 1 Definicje 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient/Kupujący– osoba fizyczna (w tym również konsument), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która zawiera Umowę Sprzedaży lub korzysta z innych Usług Sklepu Internetowego.
 2. Konsument– rozumie się przez to osobę fizyczną, która zawiera Umowę Sprzedaży w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.
 4. Operator Płatności – PAYNOW, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2020 r. wynosi 169.401.468 złotych
 5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://oplotki.pl/regulamin-warsztatow-rekodziela-i-pracowni-rekodziela/
 6. Sprzedawca/OrganizatorStowarzyszenie OPLOTKI, NIP: 7822828533, REGON: 380857720, KRS: 0000741951, ul. Średnia 12/6, 61-011 Poznań, KONTO: 45 1140 2004 0000 3702 7797 1722
 7. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 8. Adres reklamacyjny: Stowarzyszenie OPLOTKI, NIP: 7822828533, REGON: 380857720, KRS: 0000741951, ul. Średnia 12/6, 61-011 Poznań, KONTO: 45 1140 2004 0000 3702 7797 1722, pomoc@oplotki.pl
 9. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
 10. Dane wrażliwe – są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
 11. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 12. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 13. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego. 
 14. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem oplotki.pl/sklep
 15. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 16. Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem: https://oplotki.pl/polityka-prywatnosci-2/
 17. Produkt / Warsztat rękodzielniczy/ usługa warsztatowa – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka), zwłaszcza w kontekście warsztatu rękodzieła – np. 1 warsztat.
 18. Prowadzący warsztaty/Instruktor – osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie spotkania oraz grupy przez proces opisany w ofercie warsztatu
 19. Przedmiot umowy – produkty/usługi i dostawa będące przedmiotem umowy.
 20. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 21. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 22. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 23. Szczegółowy opis warsztatu – indywidualne informacje dotyczące danego wydarzenia – miejsce, data, godzina startu, czas spotkania, informacje o prowadzących, materiałach warsztatowych, ewentualnych środkach bezpieczeństwa. Szczegółowy opis warsztatu używany jest do jego promocji oraz umieszczony w widocznym miejscu podczas procesu zakupu. W skład opisu wchodzi treść pisemna, jak również zdjęcia, grafiki lub/i video.
 24. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 25. Warsztat Stacjonarny – udział w spotkaniu rękodzielniczym, biznesowym lub rozwojowym, zgodny ze szczegółowym opisem poszczególnego warsztatu umieszczonym w miejscach promujących wydarzenie (online i offline)

§ 2

Postanowienia wstępne (dotyczące warsztatów rękodzieła)

Organizator w ramach realizacji projektu zapewnia wszystkie niezbędne materiały do wykonania
prac rękodzielniczych. Możesz jednak przynieść własne materiały warsztatowe.

Organizator nie będzie czerpał dochodu z wykonanych przez uczestników prac. Stanowić one
jedynie mogą element promocji warsztatu (zdjęcia). Prace są zabierane do domu przez uczestników bezpośrednio po warsztacie, chyba, że specyfika danej techniki rękodzieła wymaga ich pozostawienia w pracowni (taka informacja zostanie umieszczona w szczegółowym opisie warsztatu).


Osoba biorąca udział w warsztatach wyraża zgodę na publikowanie, wystawianie w galerii,
wykonanych przez siebie prac rękodzielniczych.

Zapis na warsztaty:

Warsztaty są płatne, a ilość miejsc jest ograniczona.

Zapis na warsztaty odbywa się poprzez zakup miejsca opisany poniżej. Organizator zastrzega sobie prawo do informowania o ilości dostępnych aktualnie miejsc warsztatowych, jednak dopiero zakup gwarantuje udział w warsztacie zgodnie z datą i godziną umieszczoną w opisie indywidualnego warsztatu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w przypadku, jeżeli na zajęcia zgłosi się zbyt mała ilość osób. W takim przypadku Organizator może zaproponować przeniesienie poniesionej opłaty na poczet innego warsztatu lub dokonać zwrotu poniesionej opłaty.

Przebieg warsztatu:

Organizator zakłada pełną odpowiedzialność uczestników za własne zachowanie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników oraz następstwa z nich wynikające, w tym za wypadki losowe.

Organizator nie zapewnia uczestnikom opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W przypadku alergii uczestnika, zobowiązany jest do poinformowania o tym organizatora lub instruktora zajęć, w celu zatrzymania eskalacji alergii lub innych problemów zdrowotnych w trakcie warsztatu lub bezpośrednio po.

W przypadku skomplikowanych problemów alergicznych czy zdrowotnych organizator może odmówić realizacji warsztatu na rzecz uczestnika, ze względu na jego bezpieczeństwo.

Organizator zapewnia odpowiednio wykwalifikowanego instruktora/prowadzącego do przeprowadzenia zajęć, materiały warsztatowe oraz miejsce przeprowadzenia warsztatu. Szczegółowe informacje dotyczące tych zagadnień zostaną umieszczone w szczegółowym opisie indywidualnego warsztatu.

Organizator zapewnia materiały oraz sposób prowadzenia warsztatu w wersji dla osób praworęcznych (Jeżeli nie wskazano inaczej w szczegółowym opisie warsztatu). Leworęczni uczestnicy warsztatów, którzy absolutnie nie władają standardowymi nożyczkami powinni posiadać własne nożyczki lub zgłosić taką potrzebę najpóźniej 72 godziny przed startem warsztatu.

Prowadzący warsztaty rękodzieła może wykonywać pamiątkowe fotografie uczestników warsztatów. Jeżeli nie wyrażasz zgody na takie utrwalanie wizerunku, zgłoś tę informację prowadzącemu przed rozpoczęciem warsztatu.

Organizator zastrzega również prawo do wykonywania nagrań filmowych. Wizerunek uczestnika wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów: dokumentacyjnych, sprawozdawczych, informacyjnych, marketingowych, reklamowych oraz promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty
wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, w tym: ogłoszeniach, plakatach, prasie, Internecie, portalach społecznościowych i itp. Wizerunek może być wykorzystany w każdej formie. Uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody.

W przypadku odwołania zajęć z powodów leżących po stronie organizatora, organizator ma prawo zorganizować zastępstwo bądź wyznaczyć inny termin na odpracowanie warsztatu.

Po warsztacie

Organizator oraz prowadzący warsztaty mają prawo kontaktować się drogą mailową z uczestnikami warsztatu, zwłaszcza w przypadku:

 • informacji dotyczącej dalszych kroków w drodze rozwijania tematu warsztatowego
 • zaproszenia na podobne warszatty
 • pozostawienia rzeczy prywatnych w miejscu warsztatu

Postanowienia wstępne (ogólne)

 1. Administrator Danych Osobowych – Agnieszka Gaczkowska Stowarzyszenie OPLOTKI, NIP: 7822828533, REGON: 380857720, KRS: 0000741951, ul. Średnia 12/6, 61-011 Poznań, KONTO: 45 1140 2004 0000 3702 7797 1722
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów materialnych i produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 4. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Do korzystania z produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. standardowa przeglądarka plików PDF (np. AdobeReader),
  5. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 6. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem. 
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 8. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto i są podane w polskich złotych.
 9. Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena za produkt oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą:
  1. umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie.
  2. umowy o dostarczenie produktów materialnych dostępnych w Sklepie.
 2. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 5 Regulaminu.
 3. Odpłatne są umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub produktów materialnych zawierane za pośrednictwem Sklepu.

§4

Rodzaje usług świadczonych przez Sprzedawcę

 1. Sprzedawca umożliwia Kupującym, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności:
 1. dostęp do Materiałów warsztatowych
 2. dostep do know-how osoby prowadzącej warsztat
 3. kontakt mailowy przed i po warsztacie: pomoc@oplotki.pl
 4. otrzymywanie newslettera.

§ 5

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty materialne i elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Sprzedawca poucza kupującego, że jakiekolwiek kopiowanie know-how warsztatowego bez zgody prowadzącego warsztaty jest zabronione.

§ 6

Zawieranie umowy

 1. W celu zakupu produktu materialnego lub elektronicznego Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1. dodać produkt (produkty) do koszyka, klikając przycisk „Dodaj do koszyka”,
  2. z widoku koszyka, kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”.
  3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności;
  4. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  5. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty. 
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą uważa się:
  1. umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych,
  2. umowę o dostarczenie produktów materialnych.
 4. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 7

Dostawa

 1. Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego na ściągnięcie produktu elektronicznego. Dostawa nastąpi w dniu zaksięgowania wpłaty za produkt. 
 2. Dostawa zakupionego warsztatu rękodzieła odbędzie się zgodnie z opisem indywidualnego warsztatu

§ 8

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Warsztat zostanie zrealizowany tylko i wyłącznie po uiszczeniu przez kupującego opłaty za warsztat, zgodnie z opisem indywidualnego warsztatu.
 2. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, Konsument musi wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 8. 
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 
 6. W przypadku nie pojawienia się na warsztacie sprzedawca nie zwraca opłaty poniesionej na rzecz rezerwacji miejsca na warsztacie
 7. Jeżeli nastąpią wydarzenia losowe, które uniemożliwiają uczestnikowi udział w warsztacie rękodzieła, powinien poinformować prowadzącego niezwłocznie o tym fakcie. Jeżeli informacja o braku możliwości udziału w opłaconym warsztacie jest przekazana prez uczestnika do organizatora ( mailowo na pomoc@oplotki.pl) nie później niż na 7 dni przed datą warsztatu, uczestnik może skorzystać z możliwości przeniesienia poniesionej opłaty warsztatowej na inny warsztat. Możliwość aktualnej zmiany – przeniesienia opłaty na kolejny warsztat zostanie zaproponowana uczestnikowi bezzwłocznie przez organizatora po poinformowaniu przez uczestnika o niemożliwości pojawienia się na opłaconym wcześniej warsztacie. Korespondencja w tej sprawie będzie odbywać się drogą mailową.

§ 9

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt/usługę wolny/ą od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę bezzwłocznie, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. 
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną: pomoc@oplotki.pl. 
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy którego wykorzystaniu reklamacja została złożona. 

§10

Newsletter

 1. Każdy Kupujący, jeżeli wyrazi zgodę, otrzymuje od Administratora Newsletter. 
 2. Newsletter wysyłany jest na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji lub za pomocą oddzielnego formularza, w formie wiadomości elektronicznej (e-mail). 
 3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera.
 4. Mailing wysyłany jest poprzez system Active Campaign 

§ 11

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://oplotki.pl/polityka-prywatnosci-2/ 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie: https://oplotki.pl/regulamin-warsztatow-rekodziela-i-pracowni-rekodziela/. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 5. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Regulamin Pracowni Rękodzieła OPLOTKI POP-UP

§ 1

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Warsztaty odbywają się TYLKO pod fachową opieką i nadzorem prowadzącego, a wejście do
  pracowni jest możliwe jedynie w jego obecności.
 2. Odpowiedzialność za nieletniego uczestnika obecnego na zajęciach prowadzący warsztat ponosi
  tylko w czasie trwania zajęć i tylko w przypadku nieobecności osoby dorosłej odpowiedzialnej za ww osobę nieletnią.
 3. W zajęciach biorą udział osoby pełnoletnie. W przypadku osób młodszych wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego w trakcie trwania zajęć, który ponosi pełną odpowiedzialność za osobę nieletnią.
 4. W przypadku, gdy Uczestnik swoim zachowaniem zakłóca przebieg zajęć, nie stosuje się
  do regulaminu i poleceń Instruktora, prowadzący ma prawo usunąć uczestnika z warsztatu.
 5. Korzystanie z urządzeń elektrycznych jest dozwolone po uzyskaniu zgody prowadzącego warsztat.
 6. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad BHP obowiązujących
  w pracowni rękodzieła.

§ 2

PORZĄDEK

 1. Pamiętaj, by pozostawić miejsce pracy warsztatowej w takim stanie, jak je zastałaś/łeś. Zabierz swoje prace, resztki materiałów warsztatowych, które należą do Ciebie. Naczynia/kubki pozostałe po ewentualnych przekąskach umieść w miejscu wskazanym przez prowadzącego. Oczyść i odłóż narzędzia na swoje miejsce.
 2. Organizator oraz prowadzący warsztaty nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy prywatne pozostawione w pracowni. Zwróć szczególną uwagę na swoje ubrania i niewielkie przedmioty, które mogą zgubić się podczas pracy warsztatowej.

§ 3

DOBRE PRAKTYKI

 1. Przywitaj się z pozostałymi uczestnikami warsztatu i prowadzącym zaraz po przyjściu.
 2. Podążaj za instrukcjami prowadzącego, dbając o pełne skupienie.
 3. Szanuj potrzeby innych uczestników, nie hałasuj, nie używaj obraźliwych słów, czy gestów.
 4. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i komfort podczas warsztatu.
 5. Baw się dobrze! Organizator oraz prowadzący dokładają wszelkich starań, aby doświadczenie warsztatu było dla Ciebie świetną rozrywką. Choć lektura regulaminu może zmrozić, to jest to dokument, który pomaga nam skutecznie stawiać granice tego, co może i nie powinno zadziać się podczas warsztatu. Warsztaty rękodzieła to świetny sposób na „wylogowanie” z tempa codzienności. Ogrom pracy po naszej stronie sprawia, że możesz nam zaufać i odprężyć się podczas spotkania.

Do zobaczenia na warsztatach rękodzieła z Oplotki.pl!