Regulamin Programu Afiliacyjnego Oplotki

 • 1. Postanowienia wstępne
 1. Regulamin Programu Afiliacyjnego Oplotki określa warunki, zasady i sposób rozliczania współpracy Organizatora z Partnerami w ramach Programu Afiliacyjnego Oplotki. 
 2. Każdy Partner Programu Afiliacyjnego Oplotki jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone niniejszym regulaminem przed przystąpieniem do Programu.  
 • 2. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Program Afiliacyjny Oplotki (Program) – program partnerski prowadzony przez Organizatora umożliwiający współpracę Organizatora z Partnerem polegającą na wypłacie prowizji za sprzedaż produktów Organizatora wygenerowaną dzięki działaniom promocyjnym i reklamowym podjętym przez Partnera z wykorzystaniem Linku partnerskiego.  
 2. OrganizatorOplotki Sp. z O.O. NIP: 7822906486, REGON: 52103764600000, KRS: 0000948698, ul. Średnia 12/6, 61-011 Poznań, kontakt: agnieszka@oplotki.pl
 3. Partner Afiliacyjny (Partner) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która prowadzi działalność gospodarczą i przystąpiła do Programu.
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonała zakupu na Stronie internetowej lub w Sklepie Organizatora. 
 5. Strona internetowa – serwis internetowy, prowadzony przez Organizatora, dostępny pod adresem: https://oplotki.pl/
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem: https://oplotki.pl/sklep/
 7. Produkt – produkt, usługa lub voucher oferowane Klientom przez Organizatora na Stronie internetowej i/lub Sklepie. 
 8. Panel Partnera (Panel) – funkcjonalność Strony internetowej umożliwiająca Partnerowi zarejestrowanie się w Programie, zarządzanie profilem stworzonym na potrzeby Programu oraz monitorowanie efektów współpracy w ramach Programu tj. statystyk odwiedzin Strony internetowej Organizatora za pośrednictwem Linku partnerskiego oraz wysokość wygenerowanej sprzedaży i należnej Prowizji. Panel umożliwia również wyrejestrowanie się z Programu.
 9. Formularz rejestracyjny – umożliwiający przystąpienie do Programu formularz dostępny na Stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://oplotki.pl/affiliate-home/zarejestruj/
 10. Link partnerski  – indywidualny link, generowany automatycznie przez Organizatora za pomocą Panelu Partnera, dostępny po zarejestrowaniu się do Programu, za pomocą którego Partner może polecać i promować Produkty Organizatora i dzięki któremu sprzedaż, do której dojdzie za pośrednictwem tego linku, zostanie przypisana do Panelu Partnera. 
 11. Prowizja – kwota należna Partnerowi za wygenerowaną sprzedaż Produktów Organizatora za pośrednictwem Linku partnerskiego zgodnie z warunkami Regulaminu. 
 12. Wynagrodzenie – wynagrodzenie obliczane i wypłacane na zasadach określonych niniejszym regulaminem. 
 13. Materiały promocyjne – materiały promocyjne i reklamowe przygotowane przez Organizatora i udostępnione Partnerowi na Stronie internetowej Organizatora. 
 14. Umowa Afiliacyjna – umowa współpracy Partnera z Organizatorem zawierana drogą elektroniczną za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego, na podstawie wzorca, jakim jest niniejszy Regulamin. 
 15. Regulamin  – niniejszy regulamin określający warunki, zasady i sposób rozliczania współpracy Organizatora i Partnera w zakresie działań promujących produkty i usługi oferowane przez Organizatora. 
 • 3. Warunki przystąpienia do Programu 
 1. Celem Programu jest współpraca Organizatora i Partnerów w zakresie promocji i polecania Produktów oferowanych i wskazanych przez Organizatora. 
 2. Partner realizuje współpracę poprzez zamieszczenie treści promujących Produkty oferowane przez Organizatora i wskazane na Koncie Partnera oraz Linków partnerskich w wybranych przez siebie miejscach, w szczególności: 
  1. na stronie internetowej/blogu Partnera, 
  2. w treściach publikowanych na profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Partnera, 
  3. w wiadomościach email wysyłanych do subskrybentów własnego newslettera,

z zastrzeżeniem, że Partner jest uprawniony do zamieszczania ww. treści w tych miejscach.

 1. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne, a uczestnictwo jest nieodpłatne. Dołączenie oraz rezygnacja są możliwe w dowolnym momencie podczas trwania Programu. 
 2. Strony rozumieją, że Partner nie jest pełnomocnikiem Organizatora i nie jest uprawniony do składania oświadczeń woli w jego imieniu, w szczególności do zawierania umów. 
 3. Do programu mogą przystąpić wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej.
 4. Przystępując do Programu, Partner akceptuje zasady i warunki współpracy określone Regulaminem. 
 5. W celu przystąpienia do Programu należy: 
  1. zapoznać się z warunkami Programu dostępnymi na Stronie internetowej Organizatora pod adresem:  https://oplotki.pl/affiliate-home/
  2. założyć Panel Partnera, wypełniając Formularz rejestracyjny prawdziwymi danymi, 
  3. zaakceptować Regulamin i zapoznać się z Polityką Prywatności,
  4. potwierdzić przystąpienie do Programu za pomocą linku aktywującego Panel Partnera, który zostanie przesłany przez Organizatora, na adres podany przez Partnera w Formularzu rejestracyjnym. 
 6. Do założenia Panelu Partnera niezbędne są: 
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, aktualnym systemem operacyjnym i przeglądarką internetową, umożliwiające przeglądanie stron internetowych,
  2. przeglądarka plików graficznych, 
  3. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail). 
 7. Wykonanie powyższych skutkuje zawarciem Umowy o współpracy afiliacyjnej, na warunkach określonych w Regulaminie. 
 8. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zgłoszenia i udostępnienia Panelu Partnera przez Organizatora, co zostaje potwierdzone w wiadomości email wysłanej przez Organizatora na podany w zgłoszeniu adres email Partnera.  
 • 4. Dane do kontaktu

Strony ustalają następujące dane kontaktowe do celów komunikacji dotyczącej realizacji współpracy:

 1. Organizator:  
  1. adres pocztowy: ul. Średnia 12/6, 61-011 Poznań  
  2. adres email: agnieszka@oplotki.pl

w przypadku zmiany, Partner jest zobowiązany do informowania Partnera o nowym adresie email, wysyłając wiadomość na jego adres email;

 1. Partner: adres email podany przez niego w Formularzu rejestracyjnym; w przypadku zmiany, Partner jest zobowiązany do jego aktualizacji na Koncie Partnera. 
 • 5. Prawa i obowiązki Stron
 1. Partner zobowiązuje się do: 
  1. podjęcia działań promocyjnych i/lub reklamowych, polecając Produkty oferowane przez Organizatora i wskazane w Panelu Partnera, 
  2. upewnienia się, że Linki partnerskie wyświetlają się prawidłowo w miejscach wybranych przez Partnera a także, że prowadzą do odpowiednich Produktów na Stronie internetowej Organizatora, 
  3. upewnienia się, że umieszczenie Linków partnerskich w wybranych przez Partnera miejscach, innych niż własna strona internetowa, nie narusza regulaminów i polityk ich administratorów, 
  4. realizowania ww. promocji zgodnie z Regulaminem, obowiązującym prawem oraz z zachowaniem dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego, a także bez narażania dobrego imienia i praw Organizatora ani osób trzecich, w szczególności: bez stosowania niezamówionej informacji handlowej wysyłanej drogą elektroniczną oraz z zastosowaniem zasad oznaczania współpracy afiliacyjnej zgodnie z rekomendacją UOKIK, 
  5. powstrzymania się od działań, które mogą zostać uznane za czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  6. informowania Organizatora o zmianie wszelkich danych podanych w Formularzu rejestracyjnym, nie później niż 7 dni kalendarzowych od dnia powstania zmiany, pod rygorem utraty prawa do wypłaty wynagrodzenia oraz rozwiązania Umowy afiliacyjnej. 
 2. Partner jest uprawniony do prowadzenia działań promocyjnych także przy wykorzystaniu własnych materiałów z zachowaniem następujących warunków: 
  1. Partner posiada tytuł prawny do korzystania z materiałów,
  2. materiały nie naruszają dobrych obyczajów, dobrego imienia ani praw Organizatora lub osób trzecich, 
  3. materiały nie wprowadzają w błąd co do tożsamości Partnera i Organizatora a także warunków i kosztów nabycia Produktów, 
  4. materiały nie zawierają cen Produktów. 
 3. Organizator zobowiązuje się do: 
  1. udostępnienia Partnerowi Linków Partnerskich, Materiałów promocyjnych oraz dostępu do Panelu Partnera. 
  2. zapłaty należnego Partnerowi wynagrodzenia zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.  
 4. Organizator jest uprawniony do: 
  1. aktualizowania, dodawania i wycofywania Produktów dostępnych w ramach Linków partnerskich z zastrzeżeniem, że odbywać się to będzie bez szkody dla uprawnień już uzyskanych przez Partnera, w szczególności prawa do prowizji od już sprzedanych Produktów, 
  2. do monitorowania wykorzystywanych przez Partnera Materiałów promocyjnych i innych treści oraz wezwania do zaprzestania rozpowszechniania wybranych materiałów i/lub zaprzestania działań promocyjnych niezgodnych z Regulaminem.
 5. Organizator i Partner zgodnie uznają za niedozwolone następujące działania: 
  1. publikowanie Materiałów promocyjnych Organizatora lub materiałów własnych Partnera dot. Produktów w miejscach, w których publikowane są treści rasistowskie, pornograficzne, nawołujące do agresji, zakazane prawem lub naruszające prawa osób trzecich, a także treści w jakikolwiek sposób naruszające dobre obyczaje, 
  2. uzależnienie użycia Linku partnerskiego od zawarcia innej umowy lub podjęcia określonego działania, 
  3. stosowanie nieuczciwego pozycjonowania w wyszukiwarkach internetowych strony internetowej, na której Partner umieszcza Link partnerski i Materiały promocyjne, w szczególności systemów wymiany linków oraz stosowanie słów kluczowych niezwiązanych z treścią strony internetowej. 
 • 6. Wynagrodzenie i płatności
 1. Wynagrodzenie Partnera obliczane jest na podstawie Prowizji od wartości zakupu dokonanego przez Klienta w Sklepie Organizatora z wykorzystaniem Linku partnerskiego Partnera. 
 2. Prowizja wynosi 10% i naliczana jest od kwoty netto nabytych przez Klienta Produktów, co oznacza, że: 
  1. Partner niebędący czynnym podatnikiem VAT otrzyma 10% prowizji od ceny netto Produktu (bez doliczania podatku VAT), 
  2. Partner będący czynnym podatnikiem VAT otrzyma 10% prowizji od ceny brutto Produktu (zostanie doliczony podatek VAT).  
 3. Strony mogą ustalać indywidualne stawki prowizji. Nowa stawka prowizji obowiązuje od kolejnego miesiąca rozliczeniowego po miesiącu, w którym Organizator i Partner ją zaakceptują za pośrednictwem wiadomości email. 
 4. Jeżeli Klientowi zostanie przyznany przez Organizatora rabat, prowizja jest obliczana na podstawie wartości zakupu po rabacie. 
 5. Wynagrodzenie będzie wypłacane na koniec każdego miesiąca uczestnictwa Partnera w Programie pod warunkiem, że w danym miesiącu za pośrednictwem jego Linku partnerskiego została zrealizowana sprzedaż.
 6. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartość zwrotów i reklamacji, dokonanych przez Klientów w rozliczanym miesiącu.
 7. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od chwili dostarczenia Organizatorowi prawidłowo wystawionej przez Partnera faktury na wskazany na niej rachunek bankowy. 
 8. Faktura zostanie sporządzona przez Partnera na podstawie danych dostępnych na jego Koncie, pod warunkiem, że kwota należnego wynagrodzenia tam wskazana przekracza 100 (słownie sto) złotych. Jeśli wynagrodzenie widoczne na Koncie Partnera jest mniejsze niż ww. kwota, wynagrodzenie zostanie rozliczone w kolejnym miesiącu pod warunkiem osiągnięcia ww. minimalnej kwoty wypłaty, a w przypadku nieosiągnięcia ww. kwoty minimalnej, na koniec roku kalendarzowego lub po rozwiązaniu Umowy przez Partnera lub Organizatora.
 9. Organizator jest uprawniony do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia w przypadku powzięcia wątpliwości co do wysokości wynagrodzenia wskazanego przez Partnera na fakturze i/lub zgodności działań Partnera z Regulaminem lub obowiązującym prawem do czasu wyjaśnienia ww. wątpliwości. 
 10. Organizator i Partner wyrażają zgodę na otrzymywanie faktur i korekt w formie elektronicznej na adresy email przez nich wskazane.
 11. Partner jest obowiązany dokonywać rozliczeń z tytułu obowiązków podatkowych związanych z osiąganiem przychodów z Umowy afiliacyjnej we własnym zakresie i na własny rachunek.
 • 7. Prawa autorskie i Licencja
 1. Materiały promocyjne udostępnione Partnerowi oraz pozostałe treści i dokumenty opracowane przez Organizatora są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Organizatorowi lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Organizatorowi odpowiednich licencji. 
 2. Organizator udziela Partnerowi niewyłącznej i nieodpłatnej Licencji na korzystanie z Materiałów promocyjnych oraz innych materiałów udostępnionych Partnerowi w celu umożliwienia realizacji współpracy określonej Regulaminem. 
 3. Organizator udziela Licencji na polach eksploatacji niezbędnych do wykonania Umowy afiliacyjnej tj.:: 
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania egzemplarzy utworu techniką cyfrową, 
  2. w zakresie rozpowszechniania utworu  – publicznego wyświetlenia, odtworzenia, reemitowania i publicznego udostępnienia Materiałów promocyjnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Licencja nie obejmuje Produktów oferowanych przez Organizatora. 
 5. Licencja jest ograniczona w czasie do okresu uczestnictwa Partnera w Programie.
 6. Partner nie jest uprawniony do przenoszenia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Licencji.
 7. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.
 • 8. Dane osobowe i pliki cookies
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Partnera oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://oplotki.pl/polityka-prywatnosci-2/
 2. Administratorem danych osobowych Klientów dokonujących zakupów na Stronie internetowej Organizatora jest Organizator a przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zamówienia odbywa się zgodnie z jego Polityką prywatności i plików cookies. 
 3. Przetwarzanie danych osobowych osób wchodzących w interakcję z Partnerem za pośrednictwem m.in. jego strony internetowej i profili w mediach społecznościowych odbywa się zgodnie z polityką prywatności stosowaną przez Partnera i Organizator nie ponosi za to odpowiedzialności. 
 • 9. Reklamacja
 1. Partner, który stwierdzi nieprawidłowości w funkcjonowaniu Programu lub jego niezgodność z Umową, powinien poinformować o tym Organizatora. 
 2. Partner może złożyć reklamację w formie pisemnej lub drogą emailową na adres Organizatora podany w Regulaminie. 
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Partnera oraz opis, czego dotyczy reklamacja. W przypadku niekompletnych informacji Organizator wezwie Partnera do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. 
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora ro 14 dni od daty prawidłowo złożonej reklamacji.
 5. Organizator o jej rozstrzygnięciu poinformuje Partnera drogą emailową na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
 • 10. Zakończenie udziału w Programie 
 1. Organizator i Partner są uprawnieniu do rozwiązania Umowy w dowolnym momencie ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy. 
 2. Organizator jest uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Partnera postanowień Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
 3. Rozwiązanie Umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia woli w formie dokumentowej na adres email lub pisemnej na adres pocztowy drugiej strony Umowy Afiliacyjnej. 
 4. Z chwilą rozwiązania Umowy zostaje zakończony okres rozliczeniowy pomiędzy stronami. Wypłata należnego Partnerowi wynagrodzenia będzie realizowana zgodnie z zasadami określonymi w §6 Regulaminu. 
 5. W przypadku rozwiązania Umowy przez Organizatora, ponowne przystąpienie Partnera do Programu jest możliwe tylko w drodze porozumienia pisemnego, a zgłoszenie za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego jest bezskuteczne. 
 • 11. Postanowienia końcowe
 1. Strony zobowiązują się do poszanowania wzajemnych interesów, lojalności względem drugiej Strony a także udzielania informacji niezbędnych do realizacji Umowy Afiliacyjnej.
 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.
 3. Umowy zawierane między Organizatorem i Partnerem zawierane są w języku polskim, a prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów rozliczeń, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują 14 dni kalendarzowych od chwili publikacji nowego Regulaminu na Stronie internetowej Organizatora, o czym Organizator poinformuje Partnera na adres podany w Formularzu rejestracyjnym. 
 5. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Partner jest uprawniony do rozwiązania Umowy.
 6. Zmiany Regulaminu dotyczące zasad wynagrodzenia wchodzą w życie wraz z kolejnym okresem rozliczeniowym następującym po zakończeniu miesiąca, w którym wprowadzono zmiany w Regulaminie. 
 7. W przypadku ewentualnego sporu wynikającego z Umowy Strony dążyć będą do jego rozwiązania w sposób polubowny. Dążenie do polubownego rozstrzygnięcia sporu nie jest zapisem na sąd polubowny. Przy braku polubownego rozwiązania sporu będzie on rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla Organizatora. 
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 1.09. 2023 r